PID

Scroll Down
Work

Preiskovanje in dokazovanje z nadgradnjo pristopov za večjo preglednost in učinkovitost

Načrtovani cilje je prenova poslovnega procesa z namenom priprave procesa na prehod v (S) industrijo 4.0.

 

Svetovanje bo potekalo v smislu načrtovane izboljšave obstoječih poslovnih procesov kot operacija Preiskovanje in dokazovanje z nadgradnjo pristopov za večjo preglednost in učinkovitost, ki bo podlaga za lažji prehod v (S) industrijo 4.0 (digitalizacijo procesov).
Svetovanje pri prenovi  poslovnih procesov in aktivnosti, kjer bo svetovala zunanja svetovalka, se nanaša na naslednje storitve, ki so opredeljeni kot načrtovani cilji operacije:

 

Bolniški dopust, notranje kraje, potni stroški, alkotesti, vročanje, protislušni pregledi, konkurenčna klavzula in prepoved, dolžniki, analiza varnostnih tveganj, preverjanje podjetja, anonimna pisanja, akti in pravilniki, prepovedane drge, kazniva dejanja, pridobivanje dokaznega gradiva, iskanje oseb in stvari, odvetnik in detektiv z roko v roki, poligraf, povzročitelji škodnih dejanj, partnerska nezvestoba, nadzor nad otroki, PSA test, mednarodne poizvedbe in varnostni testi.

 

Pri vseh naštetih ciljih, se na podlagi svetovanj izvajajo različne aktivnosti, ki tvorijo proces »Preiskovanje in dokazovanje«. Sam proces bo izgrajen na obnovljenih formah, ki jih detektivi dnevno uporabljajo in bodo podlaga za prehod v (S) industrijo 4.0.

PID (preiskovanje in dokazovanje) je zapleten in zahteven postopek, ki poleg usposobljenega kadra zahteva tudi pravilno speljan proces od naročila, ki ga poda naročnik do rezultatov, ki jih morajo detektivi naročniku predložiti. Pri tem je potrebno upoštevati, da detektiv opravlja dejavnost izključno na podlagi pisnega pooblastila stranke, kar je izrecno navedeno tudi v 25. Členu ZDD-1.

Stranka s tem na detektiva prenese samo tiste pravice, ki jih ima tudi sama. Detektiv ne sme brez strankinega pooblastila zbirati, obdelovati, shranjevati ter posredovati informacij in podatkov, saj bi to pomenilo zlorabo detektivskega poklica, kršitev etičnega kodeksa detektivov in so po kazenskem zakoniku tudi kaznivo dejanje.

Svetovanje poteka za oblikovanje form za procese Preiskovanje in dokazovanje in bo potekalo v skladu ZDD-1, ki narekuje, da se lahko uporabljajo naprave za slikovno snemanje ter diktafon (slednji na podlagi privolitve osebe, ki se jo snema) ter ostala tehnična sredstva (alkotest, pasti za tatove, teste na drogo).

Med zastavljene cilje sodi tudi svetovanje, ki  se bo izvajalo tudi pri pripravi podatkov za preiskovanje in dokazovanje. Podatki se bodo pridobivali iz:

  • evidence registriranih vozil;
  • registra stalnega prebivalstva in centralnega registra prebivalstva;
  • evidence zavarovancev;
  • Slovenskega ladijskega registra in registra zrakoplovov.
Camera Design

Poleg svetovanja za oblikovanje form za pridobivanja podatkov iz evidenc bodo svetovanja potekala tudi pri vpogledih v sodne in upravne spise in sicer kadar ima to pravico tudi stranka, ki je pooblastila detektiva.

 

Ta del svetovanja bo najintenzivnejši, saj je lahko detektiv priča ali posrednik in prisoten tudi pri zadevah kot so nakupi, primopredaje, razgovori, stiki in drugi dogodki. Pridobljene dokaze pa lahko v obliki poročila uporablja tudi v nadaljnjih postopkih. Poenotenost postopka je koristna za vse zaposlene, saj ob morebitnem izpadu nekaterih sodelavcev delo ne obstane, temveč se lahko nadaljuje, saj bodo pripravljene faze preko form enake za vse, kar pa bo poenostavilo tudi dosedanje delo (predvsem na terenu), ko so detektivi na različnih lokacijah in si lahko informacije izmenjajo šele ob vrnitvi v pisarno. Priprava poenotenih form bo odlična podlaga za prehod v S industrijo, saj gre v nadaljevanju za digitalizacijo poslovnih procesov v celoti, od sprejemanja naročila, do obravnave sporočila in aktivnosti, ki se izvajajo do zakljčne oz. končne faze.

 

Generalno bo torej svetovanje zajemalo začetno in nadaljevalno fazo uvedbe in oblikovanja  poenotenih form za aktivnosti zaposlenih, ki bodo vanje dnevno vpisovali delovne obveznosti in posledično opravljene aktivnosti iz katerih bo razvidna časovnica in napredek posamezne operacije. Svetovalka bo podlagala kako naj formularji izgledajo in kaj naj vsebujejo, saj je namen izboljšav procesa, da se bodo poenotile in poenostavile nekatere delovne obveznosti.  Iz novo pripravljenih form za pridobitev podatkov bo svetovalka pripravila tudi svetovanje za spremembe opisov delovnih mest, kar bo ažuriralo in nadgradilo obstoječo sistemizacijo delovnih mest in predvidoma sprožilo nekatere spremembe v plačnih razredih.

 

Svetovanja bodo med naročnikom in svetovalko potekala kontinuitivno tedensko ali morda zaradi specifike dela tudi dvakrat tedensko. Plan za izvedbo je predviden med januarjem 2018 in koncem junija 2018.
Sodelovali bodo vsi zaposleni, saj bodo vsi uporabljali oblikovane forme pri svojem delu.

Drag View Close play
Scroll Top