Detektivska dejavnost v Republiki Hrvaški

Scroll Down

Po 4. členu Zakona o privatnih detektivih (Zakona o privatnim detektivima, Narodne novine, broj: 24/2009) lahko opravljajo detektivsko dejavnost na Hrvaškem tudi detektivi, ki imajo dovoljenje za opravljanje te dejavnosti v državi članici Evropske unije ali  državi v Evropskem gospodarskem prostoru.

 

Nadalje po Zakonu o reguliranih poklicih in priznavanju tujih poklicnih kvalifikacij (Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (N.N. br. 124/2009., 45/2011. 74/2014) je predpisano sledeče:

  1. Fizična oseba, ki želi na Hrvaškem opravljati regulirano dejavnost občasno ali stalno, katerakoli oseba, zaposlena pri delodajalcu ali samostojni podjetnih, lahko opravlja to dejavnost, če:

 

  • Ima poslovno kvalifikacijo v državi članici Evropske unije ali državi v Evropskem gospodarskem prostoru ali v tretji državi,
  • Je poslovno registrirana v državi članici Evropske unije ali državi v Evropskem gospodarskem prostoru po predpisih za to dejavnost,
  • Je v državi, kjer je poslovno registrirana, opravljala isto regulirano dejavnost najmanj dve leti tekom zadnjih desetih let v primeru, da niti ta poklic niti usposabljanje za ta poklic nista regulrana v državi poslovnega sedeža.

 

2. Kandidat, ki prvič prosi za dovoljenje za opravljanje storitev za opravljanje reguliranega poklica na Hrvaškem, je dolžan o tem obvestiti organ, pristojen za izdajo dovoljenja za opravljanje detektivske dejavnosti (Ministrstvo za notranje zadeve) z izjavo v pisni obliki. Izjava mora vsebovati:

– Dokazilo o državljanstvu,

– Potrdilo, ki izkazuje, da ima poslovnin sedež in da je poslovno registriran za dotično dejavnost in da nima v času izdaje vloge niti začasno prepoved opravljanja tega dela.

in v državi članici sedeža v praksi vprašljiva in da v času izdaje potrdila ne, četudi le začasno, prepovedali stroke,

– Dokazilo o poklicni kvalifikaciji,

– Dokaz, da je kandidat opravlja poklica vsaj dve leti v obdobju zadnjih desetih let,

– Dokazilo o nekaznovanosti za poklic v varnostnem sektorju, ko je, da to zahteva Hrvaška.

3.  Fizična ali pravna oseba s sedežem v drugi državi članici Evropske unije lahko prične svobodno stalno ali relativno stalno opravljati dejavnosti v Republiki Hrvaški, ustanovi podjetje ali širi dejavnost ali registrira podružnico     podjetja, ki je registrirano v drugi državi članici Evropske unije. Na ta način so ustvarjeni enaki pogoji za poslovne ljudi iz držav članic EU, ki imajo tako možnost, da izvajajo gospodarsko dejavnost in opravljanjo storitve pod enakimi pogoji, kot jih predpisuje Republika Hrvaška za svoje državljane.

4. Poleg izpolnjevanja zgoraj navedenega, je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje za opravljanje detektivske dejavnosti:

 

– pisarniški prostor, urejen v skladu s Pravilnikom o prostorsko – tehničnih zahtevah za pisarniške prostore, v katerih se opravlja detektivska dejavnost,

– pravna oseba ali obrtnik morata imeti imenovano odgovorno osebo, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov privatnega detektiva,

– zasebni detektiv mora imeti sklenjeno pogodbo za opravljanje detektivske dejavnosti v Republiki Hrvaški.

Drag View Close play
Scroll Top