Setektiv in odvetnik

Detektiv in odvetnik

Scroll Down

V naši detektivski agenciji imamo svojega odvetnika, magistra prava, z večletnimi odvetniškimi izkušnjami.

Veliko izjemno pozitivnih izkušenj imamo s primeri, pri katerih smo sodelovali z odvetniki, pri čemer smo detektivi zbrali ustrezno dokazno gradivo, odvetniki pa je peljali ustrezne nadaljnje postopke. Iz tega razloga smo se odločili v kolektiv sprejeti svojega odvetnika, ki neposredno v naši agenciji vodi primere strank, ki odvetnika potrebujejo in nimajo svojega.

Naš odvetnik ima tudi sledeče reference:

  • Opravljen izpit iz ZUP-a, Pravna fakulteta Maribor
  • Usposabljanje za imenovanje v naziv, Ministrstvo za javno upravo
  • Strokovni izpit za inšpektorja – ZUP, ZIN in ZP, Ministrstvo za javno upravo
  • Strokovni izpit iz poznavanja državnotožilskega reda, Ministrstvo za pravosodje
  • Sodniški pripravnik

 

Odvetnik in detektiv v kombinaciji lahko pozitivno vplivata na razplet obravnave in jo tudi znatno poceni. Detektiv zbere odvetniku ustrezni dokazni materijal, katerega odvetnik uporabi v postopku. Tako detektiv ne dela stvari katerih ne potrebujete, odvetnik pa lažje pelje postopek, ker ima ustrezno dokazno gradivo.

Setektiv in odvetnik

Odvetnik in detektiv z roko v roki

V naši detektivski agenciji imamo svojega odvetnika, magistra prava, z večletnimi odvetniškimi izkušnjami.

Veliko izjemno pozitivnih izkušenj imamo s primeri, pri katerih smo sodelovali z odvetniki, pri čemer smo detektivi zbrali ustrezno dokazno gradivo, odvetniki pa je peljali ustrezne nadaljnje postopke. Iz tega razloga smo se odločili v kolektiv sprejeti svojega odvetnika, ki neposredno v naši agenciji vodi primere strank, ki odvetnika potrebujejo in nimajo svojega.

Naš odvetnik ima tudi sledeče reference:

  • Opravljen izpit iz ZUP-a, Pravna fakulteta Maribor
  • Usposabljanje za imenovanje v naziv, Ministrstvo za javno upravo
  • Strokovni izpit za inšpektorja – ZUP, ZIN in ZP, Ministrstvo za javno upravo
  • Strokovni izpit iz poznavanja državnotožilskega reda, Ministrstvo za pravosodje
  • Sodniški pripravnik

 

Odvetnik in detektiv v kombinaciji lahko pozitivno vplivata na razplet obravnave in jo tudi znatno poceni. Detektiv zbere odvetniku ustrezni dokazni materijal, katerega odvetnik uporabi v postopku. Tako detektiv ne dela stvari katerih ne potrebujete, odvetnik pa lažje pelje postopek, ker ima ustrezno dokazno gradivo.

Delovno pravo in pravo socialne varnosti

Odvetnik na področju delovnega prava vam svetuje pri urejanju delovnopravnih razmerij in v primeru delovnih sporov zastopa v postopkih, in sicer tako znotraj podjetja, kot pred delovnimi sodišči in pred drugimi državnimi organi. Na tem področju je zelo pomembno tudi poznavanje sodne prakse, kar v našem podjetju ažurno spremlja tako naš odvetnik, kakor tudi detektivi, saj se s tem področjem najpogosteje ukvarjamo.

Odvetnik vam prav tako lahko pomaga pri sestavi pogodb o zaposlitvi kot tudi v  postopkih v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in drugimi zahtevki iz naslova delovnega razmerja. Odvetnik strokovno svetuje tudi na področju prava socialne varnosti, ki vključuje pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, socialno varstvo ter varstvo otrok in družine.

Pogodbeno pravo

Pogodbeno razmerje se začne s sklenitvijo pogodbe, ustno ali pisno. Pogodba ni samo nepotrebna papirologija, ampak je namenjena pravni varnosti strank in dokazljivosti. Odvetnik vam svetuje in sestavi najbolj primerno pogodbo glede na dano situacijo.

Družinsko pravo

Odvetnik na področju družinskega prava vam pomaga pri družinskih razmerjih, razvezi zakonske skupnosti, urejanja stikov, skrbništva, rejništva, posvojitev, preživnine, delitve skupnega premoženja, priprave tožb itd.

Obligacijsko pravo

Obligacijsko pravo je del civilnega prava, ki ureja pravna razmerja med dvema ali več subjekti, ki kot posledico pomenijo obveznost za pravno ali fizično osebo. Odvetnik vam pomaga pri sestavljanju pogodb,  odškodninskih obveznosti, ipd.

Zastopanje strank

Odvetnik zastopa stranko pred sodišči v kazenskih, civilnih, gospodarskih, upravnih, delovnih, dednih in drugih zadevah. Pri strokovni pravni pomoči strankam upošteva načela odvetniške etike in prakse. V imenu stranke in na račun stranke lahko po pooblastilu sklepa posle, podpisuje pogodbe, zastopa in daje izjave.

Gospodarsko pravo

V okviru gospodarskega prava strankam nudi odvetnik pomoč pri sestavljanju in pregledovanju pogodb, reševanje sporov med gospodarskimi subjekti, svetovanju pri ustanavljanju družb, statusnih spremembah in postopkih rednega prenehanja družb, svetovanje pri izdajah finančnih instrumentov, zastopanje domačih in tujih subjektov pred sodišči in drugimi pristojnimi organi ter na skupščinah družb.

Kazensko prekrškovno pravo

Svetujemo vam v zadevah s področja kazenskega in prekrškovnega prava. Odvetnik lahko za vas pripravi obrambo in vas zastopa kot obdolženca, oškodovanca ali kršitelja v predkazenskem, kazenskem ali prekrškovnem postopku.

Dedno pravo

Dedno pravo ureja prehod premoženja oz. zapuščine umrlega na njegove pravne naslednike - dediče in volilojemnike. Odvetnik vas lahko v teh postopkih zastopa pred sodiščem lahko pa vam pomaga in svetuje tudi pri sestavi oporoke.

Izvršilno pravo

Izvršilni postopek je zadnji stadij v postopku uveljavljanja pravic. Izvršba pomeni  zahtevo neposredne realizacije upnikove terjatve na podlagi pravnomočne in izvršljive sodne odločbe ali drugega izvršilnega naslova. Odvetnik za vas pripravi in vloži predlog za izvršbo in vodi eventualne nadaljnje postopke. V kolikor je to potrebno, pa detektiv na terenu zbere ustrezno dokazno gradivo o premoženju dolžnika ipd.

Drag View Close play
Scroll Top